Rahvusvaheline terminoloogiakonverents
"Eesti oskuskeel 2003"

Kujundlikud rahandusterminid

Mall Laur
Eesti Õiguskeele Keskus

Vaadeldakse kõnekujundi osakaalu inglis-, saksa-, prantsus- ja eestikeelses börsiterminoloogias. Oletatakse, et kujundite osakaal on suurem selles keeles, mis otseselt või kaudselt määrab vastava valdkonna arengut. Vastavas keeles areneb terminoloogia vabalt, tekkides tõenäoliselt erialasest slängist. Antud valdkonna puhul võib lähtekeeleks pidada inglise keelt, sest Londoni ja New Yorgi börsid on maailma suurimad ning tooniandev suhtlemiskeel on inglise keel.

Terminiloome hoogustub ka siis, kui tõuge selleks tuleb erialase ringkonna väliselt, näiteks tõlkimisvajaduse tõttu. Niisugusel juhul osaleb terminiloomes tõlkija-terminoloog. Kuna eesmärk on vahendada teksti võimalikult väikeste kadudega, kasutatakse tõenäoliselt kujundlikku elementi tunduvalt vähem. Terminoloog ei ole ise termini looja, vaid vahendab termineid nii eriala spetsialistide arvamusele kui vastavale teatmematerjalile tuginedes.

Antud uurimuse võrdlusalune materjal pärineb Euroopa Liidu õigusaktidest. Terminid on võetud Eesti Õiguskeele Keskuse andmebaasist ESTERM vastava valdkonna filtri alusel. Võrreldakse 82 terminit inglise, saksa, prantsuse, soome ja eesti keeles.

Kujundlikuks peetaks terminit, kui kogu termin või selle osa on seotud mingi kõnekujundiga (metafoor, metonüümne väljend, isikustatud väljend), inglise keeles näiteks terminid volatile instrument, arm's length buyer, long position, short position, floating price, maturity; back-office; back-to-back loan, invisible transaction, legal tender.

Antud materjali raames moodustavad kujundlikud terminid ingliskeelses andmikus ligi poole (49%), prantsuse keeles 17%; muudes vaatlusalustes keeltes on kujundi roll alla 10%. Kuigi EL õigusaktide puhul on juriidiliselt võrdses staatuses kõik liikmesriikide keeled, st ei ole lähtekeelt ega sihtkeeli, võib antud valimi alusel väita, et börsiterminite lähtekeeleks on olnud inglise keel.

Muudes keeltes võivad inglise kujundlikud terminid muutuda tsitaatsõnalisteks laenudeks (Back-to-Back-Darlehen), samuti tõlkelaenudeks (pikk positsioon, lühike positsioon). Domineerivad siiski omakeelsed lahtimõtestatud vasted. Samas on märgata vastete kiiret muutumist, eeskätt tsitaatsõnaliste terminite kadumist nt soome keeles. Ka eesti keeles on lühikese aja jooksul tõusnud omakeelsete börsiterminite osakaal, kuigi inglise mugandid on visad kaduma.

 

 

Tagasi les