Rahvusvaheline terminoloogiakonverents
"Eesti oskuskeel 2003"

Sõjanduse ning kaitse- ja julgeolekupoliitika alase terminoloogia korrastamise ja arendamise projekt

Hiie Tamm
Eesti Õiguskeele Keskus

Eestikeelne sõjanduse, kaitse- ja julgeolekupoliitika alane terminoloogia on süstemaatiliselt korrastamata. Enne 1940. a töötati välja ja juurutati oskussõnavara kaitseväes, Nõukogude ajal jäi terminitöö soiku ja toimus koordineerimatult. Pärast taasiseseisvumist tekkis vajadus luua arvukalt uusi eestikeelseid termineid väga paljudes valdkondades väga lühikese aja jooksul. Samas aga on noorte ohvitseride ja allohvitseride väljaõpe toimunud eri riikides ja keeltes: sageli on käibel terminite sõnasõnalised tõlked ja toorlaenud, samuti sünonüümid. Korralikke, usaldusväärseid oskussõnastikke on vähe. Peatselt seisab ees integreerumine NATO struktuuridesse: vajadus tõlkida eesti keelde kiiresti ja palju ingliskeelseid dokumente, kusjuures varem tõlgitud tekstid ei ole kõigile tõlkijatele kättesaadavad, tõlgete kvaliteet ja nendes kasutatav terminoloogia on ebaühtlane.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes on sõjandusterminoloogia korrastamise ja täiendamisega tegeldud alates 2000. aastast, kui KVÜA õppevahendite jaoskonna juures alustas tööd keeletoimetaja Riina Vellerind. Tema eestvedamisel on koostöös erialaspetsialistidega korrigeeritud paljude terminite kuju ning kasutust, samuti loodud soovitatavate-mittesoovitatavate terminite loendeid. Paraku on viimatimainitud käsikirjalised ja mõeldud vaid asutusesiseseks kasutuseks, abiks õppejõududele loengute ja muude materjalide ettevalmistamisel. KVÜA keelekeskuse tõlke- ja toimetussektsioonis on praegu koostamisel arvutipõhine sõjandusterminite seletav sõnaraamat, milles on praeguseks umbes 1000 mõistet.

Eelkõige tuntakse puudust toimivast terminoloogiakomisjonist, kus saaks üles kerkinud probleeme arutada erialaspetsialistide ja keeleinimeste koostöös.

Kaitseministeerium ja Eesti Õiguskeele Keskus on sõlminud koostöölepingu, mille sisuks on NATO ja muu eestikeelse sõjanduse ning kaitse- ja julgeolekupoliitika alase oskussõnavara korrastamine mitmeetapilise projekti käigus.

Kaitseministeerium valis välja Eestis koostatud ja/või avaldatud sõjandusterminoloogia kogumikud ning andis õiguskeelekeskusele üle ka NATO terminoloogiakogumiku AAP-6, mis viidi esialgsele lihtsustatud andmebaasi kujule. Koostati kaitseministeeriumi vajaduste analüüs terminoloogiatöö vallas ning projekti plaan nendest vajadustest johtuvate eesmärkide saavutamiseks.

Pikaajaliseks eesmärgiks on standardida terminoloogia kõikides sõjanduse, julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga seotud valdkondades, luua erialainimestest koosnev terminoloogiakomisjon, kes haarab terminite standardimisse ka praktikud, et arvestada nende reaalseid vajadusi. Luuakse üks keskne terminivaramu, mis tehakse kõigile kättesaadavaks ning mis võimaldab standarditud terminoloogia järjepidevat ja läbivat kasutamist kõigis dokumentides, olenemata info formaadist ja kandjast (ametlikud dokumendid, tõlked, käsiraamatud, õpikud, reglemendid, veebilehed jne).

Praeguseks on loodud kaks üle interneti kasutatavat mitmekeelset terminibaasi (otsinguid võimalik teha kummastki eraldi ja mõlemast korraga):

  1. NATO terminikogumik AAP-6

  2. üldine sõjanduse, julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminibaas (edaspidi üldterminibaas)

Projekt toimub mitmes faasis:

Projekti sihtrühmaks on:

Töö ei lõpe 2003. aastaga, vaid alles käivitub. Välja tuleks töötada süstemaatilise terminoloogiatöö korraldamise süsteem (kes kaasatud, kellel vastutus, missugused on ressursid)

Terminoloogia haldamine töö- ja ajamahukas ning kallis, koostööprojekti vorm ei ole parim lahendus ning riigi raha tuleks kasutada võimalikult otstarbekalt. Kaitseministeerium on astumas samme, et näha ette eelarvelise NATO terminoloogiaüksuse loomine õiguskeelekeskuse juurde, sest keskus omab kõiki kaasaegseid terminoloogia- ja terminograafiatööks vajalikke vahendeid, samuti kogemustega terminolooge. Terminoloogiakomisjon peab muutuma alaliseks ning koosolekud regulaarseks. Hädavajalik on KVÜA keelekeskuse tõlke- ja toimetussektsiooni esindajate regulaarne osalemine terminoloogiakomisjoni töös.

Ettekanne terminoloogia konverentsil "Eesti oskuskeel 2003" käsitleb terminoloogiaprojekti raames seni tehtud töid ja esilekerkinud probleeme.

 

 

Tagasi les